Eindevaluatie pilot mediation 2021/2022 “mediation ter voorkoming van dakloosheid”

In juni 2021 hoorden we van het Kansfonds dat dat MokumMediation een aanvraag mocht indienen voor de pilot “mediation ter voorkoming van dakloosheid” met perMens en De Regenboog Groep als samenwerkingspartners. De beide organisaties zegden ook een bijdrage bovenop het bedrag van het Kansfonds toe om hun commitment te tonen. De aanvraag werd goedgekeurd en de pilot ging van start in het najaar van 2021 en deze liep tot december 2022. Cijfers In totaal zijn er 31 aanmeldingen gedaan door beide organisaties. In 14 gevallen is de mediation succesvol afgesloten en met 6 casussen is MokumMediation nog bezig of in de afrondende fase.

Er was goede feedback over deze aanvulling op het bestaande aanbod. Het is duidelijk dat er behoefte is aan bemiddeling om erger te voorkomen en aanmelders zijn blij dat ze dit door een onafhankelijke partij kunnen laten doen zodat zij naast hun client kunnen blijven staan. Er waren casussen met jongeren die thuis woonden, samenwonende volwassenen en samenwonende jongeren, aanmeldingen van ambulant begeleiders met cliënten die in de wijk woonden, woningbouwverenigingen die met de handen in het haar zaten en bewoners van verschillende woonvormen die het contact met hun netwerk weer wilden aanhalen of verbeteren of die onderling conflict hadden.
Ook 3 casussen geweest waarbij er geen daadwerkelijke mediation nodig was maar een aantal gesprekken, individueel en soms met alle partijen, voldoende waren om dingen weer in beweging te krijgen. Ook zijn er 6 aanmeldingen geweest die niet tot een daadwerkelijke casus zijn gekomen. Bijvoorbeeld doordat een van de twee partijen, meestal diegene zonder hulpverlener die aanmeldde bij MM, niet gemotiveerd was om mee te werken. Ook kwam het een 2 keer voor dat de woonsituatie van de aangemelde partij dusdanig was veranderd dat de noodzaak om met mediation aan de slag te gaan met het conflict wegviel.
Zoals eerder aangegeven zijn er bij deze doelgroep veel dingen aan de hand op verschillende leefgebieden en als iemand een andere (betere) woonplek heeft gevonden, of een ander hulpverleningstraject krijgt, dan verandert de hele situatie waarin iemand verkeert. Ook kwam het 5 keer voor dat er eigenlijk te laat werd aangemeld, de situatie was al geëscaleerd en de emoties waren al te hoog opgelopen waardoor er na een intake bleek dat een van beide partijen er geen brood meer in zagen om met elkaar om tafel te gaan.

Verloop

Iets nieuws introduceren is altijd een uitdaging, zeker als het nog niet uitgevonden is. Daarom kwamen de aanmeldingen wat laat op gang en duurde het een tijdje om te zorgen dat de werkers van de verschillende teams en disciplines van de twee partnerorganisaties op de hoogte waren van de mogelijkheid om aan te melden.
Na de zomer van 2022 begonnen de aanmeldingen goed binnen te komen en kwamen er ook enthousiaste reacties van andere organisaties zoals WPI’s, JongerenPunten, netwerkondersteuning en woningbouwverenigingen. Er zijn tijdens de pilot meerdere toepassingen van mediation naar voren gekomen waar MokumMediation mee verder gaat om deze doelgroep, de dreigend dak- en thuislozen van Amsterdam, te bedienen. Zoals mediation ter preventie van dakloosheid, uitval van MO of begeleid wonen, netwerk-reparatie, het realiseren van een overbruggingsplek als men op een wachtlijst staat, escalatie in de thuissituatie en het bemiddelen tussen de (weer) wonende doelgroep en hun buren als reguliere buurtbemiddeling niet geschikt is.
De aanlooptijd is wat aangepast ten opzichte van het projectplan voor de pilot wat gebaseerd was op het onderzoeksrapport van Movisie uit 2015. Bij deze doelgroep, die al veel heeft meegemaakt en vaak al meerdere hulpverleningscontacten heeft gehad of nog steeds heeft, is het contact maken, vertrouwen winnen en onderhouden van het contact veel intensiever dan ingeschat. Daarnaast loopt het contact, zeker in het begin, via de hulpverlener die aanmeld en die hebben het ook erg druk. Dit alles zorgt soms voor een vertraging.
Dit geldt ook voor de looptijd, er is tussen de afspraken en mediations door veel aan de hand in het leven van deze doelgroep waardoor er regelmatig geschoven moet worden met afspraken. Dit levert een wat langere totale looptijd op, ook al blijft het aantal mediations wel gelijk aan die gesteld in het projectplan, 2 tot 4 mediations per casus.
Er lijkt sprake te zijn van een verantwoordingsparadox, de pilot was succesvol en de ervaringen waren positief al zijn de cijfers nog niet optimaal. Wat wel duidelijk is geworden is dat er in Amsterdam behoefte is aan een betere preventieve aanpak die ingezet kan worden als dat nodig is en die maatwerk levert.

Feedback uit het werkveld

“Fijn om samen te werken met MokumMediation. Gek eigenlijk dat dit er niet eerder was. Met bemiddeling door iemand die wel het wereldje kent maar neutraal in de situatie staat voelen beide partijen zich serieus genomen. Broodnodige toevoeging aan de dingen die we mensen kunnen
aanbieden die we proberen te helpen.” Ambulant hulpverlener dak- en thuislozen Amsterdam “De situatie was buitengewoon lastig voor ons als verhuurder. Mijnheer heeft een hele historie, waarbij hij al een keer gedwongen was verhuisd om dezelfde problemen. Hij heeft geen vertrouwen in
ons. Het is in die situatie heel belangrijk dat Marjolein onafhankelijk en onpartijdig het vertrouwen kon winnen en op die manier met succes tussen de buren kon bemiddelen. Hiermee is een vicieuze cirkel doorbroken en kan mijnheer in redelijke harmonie met zijn omgeving blijven wonen.”
Medewerker/gebiedsbeheerder van een Amsterdamse woningcorporatie.

“Samenwerken met Marjolein is zeer prettig. De communicatie met Marjolein verloopt vlot en fijn. Tijdens de samenwerking kreeg ik nieuwe inzichten in de situatie en wist ik hoe ik verder actie kon ondernemen.”
Ambulant medewerker perMens

“De woningcorporatie heeft een heel prettige samenwerking gehad met Mokum Mediation. Goed contact over de situatie, waarin het laten slagen voor alle betrokkenen altijd prioriteit had. Marjolein zet zich echt in voor een geslaagde mediation. Dit heeft geleidt tot een heel mooi en vooral positief resultaat. Daar waar de situatie voor een toch al kwetsbare persoon, vervelende gevolgen had kunnen hebben. Door oog te hebben voor die mogelijke gevolgen heeft Mokum Mediation betrokkenheid, geduld, begrip en vooral maatwerk laten zien. Heel fijn om zo samen te werken. De
persoonlijke betrokkenheid was heel goed merkbaar.”
Medewerker Amsterdamse Woningcorporatie

“Het aanmelden gaat heel snel, MokumMediation stelt zich flexibel op en levert echt maatwerk. Je hebt duidelijk te maken met iemand met verstand van zaken wat betreft het werkveld en de sociale kaart en de ervaring met de doelgroep maakt dat je je als aanmelder geen zorgen hoeft te maken
over het contact met de client. Fijn om dit stukje uit handen te kunnen geven aan MokumMediation zodat je je als hulpverlener kunt richten op het traject van de client.”
Aanmelder casus pilot

Voorbeelden casuïstiek uit de pilot
  • Meisje van 18 heeft een kindje en woont in bij haar moeder (oma). Volgens meisje bemoeit oma zich teveel met de opvoeding en volgens oma kan het meisje de tips en hulp goed gebruiken. Oma maakt zich zorgen over de opvoeding en verzorging van het kindje en haar dochter is ook haar kind. Meisje wil zsm het huis uit, er is ruzie en onenigheid en de sfeer is regelmatig om te snijden. Ze is zo min mogelijk thuis met haar kindje en dat maakt oma steeds bezorgder. Ambulant begeleider vraagt MokumMediation te bemiddelen.
  • Jongen van 20 heeft schulden, woon thuis bij ouders en probeert mbv schuldhulp voor jongeren en werk naast school weer alles op een rijtje te krijgen. Ouders geven aan dat hij niet serieus is en beter zijn best moet doen. Ouders willen dat hij, als hij zo eigenwijs is, dat hij dan maar een plek voor zichzelf moet gaan zoeken. Dit is in de huidige tijd niet makkelijk en hij meld zich bij instanties voor opvang en info over begeleid wonen. Begeleider van school zoekt contact met MokumMediation om uit te zoeken wat er precies speelt en er komen mediationsessies voor wederzijds begrip en afspraken wbt het op de hoogte houden van elkaar en het reilen en zeilen in huis.
  • Vrouw heeft eindelijk een eigen woning na een lang traject van crisisopvang naar omklapwoning en woont in de wijk. Buurtagent en gebiedsbeheerder ontvangen regelmatig klachten van een buurvrouw over geluidsoverlast en feestjes waarbij de vrouw beterschap belooft aan de buren en het toch weer gebeurt. Wijkbeheerder zit met de handen in het haar. Mevrouw komt wat “bijzonder” over en heeft veel meegemaakt maar wil het graag goed doen en voelt zich onbegrepen en gestigmatiseerd. MokumMediation bemiddelt tussen de buren en zoekt de gezamenlijke belangen; rust en duidelijkheid maar ook wederzijds begrip voor elkaars situatie.
  • Jongeman van 25 woont begeleid via instantie en heeft geen contact meer met zijn ouders. Hij wil graag, zeker rond de feestdagen zijn familie zien en laten weten dat hij ze mist. Hij heeft het gevoel dat hij het heeft verpest en dat het nooit meer goedkomt. Hulpverlener heeft daar twijfels bij en vraag MokumMediation om te kijken of er netwerkherstel mogelijk is.
Conclusie

In alle gevallen is de aanpak mediation van MokumMediation bedoeld om escalatie te voorkomen. Of dit nou is op het gebied van samen in een huis wonen, familiebanden, omgaan met je buren of huisgenoten of dalende prestaties op school of de werkvloer. Door de aanpak van Mokum Mediation en de combinatie van de jarenlange ervaring als hulpverlener in het Amsterdamse dak- en thuislozencircuit en de Amsterdamse sociale kaart worden met de betrokkenen de mogelijkheden onderzocht om er samen uit te komen en dingen beter te maken. Ook kleine stapjes zijn vooruitgang. Nu de aanpak wat meer bekend is, mensen de weg weten naar MokumMediation en de verschillende manieren van aanpakken en het toepassen van mediation bekend zijn verwachten we dat er veel meer aanmeldingen zullen binnenkomen. De eerste aanmeldingen van 2023 zijn al binnen!